Μεθοδολογία

Περιγραφή μεθόδου και τρόπου διεξαγωγής έρευνας

 

α. Τηλεπισκόπηση

Η ερμηνεία αεροφωτογραφιών τραβηγμένων είτε με παραδοσιακές είτε με εναλλακτικές μεθόδους μέσω τηλεκατευθυνόμενου εναέριου μέσου (Remotely Piloted Aerial System) θα επιτρέψει την τεκμηρίωση των ορίων και της εσωτερικής οργάνωσης της θέσης, καθώς και την εξέταση των χαρακτηριστικών της μικρο-περιφέρειάς της. Η προσέγγιση δια αέρος είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στο ορεινό τοπίο της Οξάς, όπου η πρόσβαση σε αρκετά σημεία είναι δύσκολη, αν όχι επικίνδυνη. Η επεξεργασία των ψηφιακών αεροφωτογραφιών θα συνδυαστεί με την εξέταση παλαιότερων ιστορικών φωτογραφιών που παρέχει η Γεωγραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού και παλαιούς τοπογραφικούς χάρτες. Η μέθοδος αυτή θα επιτρέψει την αναγνώριση αρχιτεκτονικών δομών, την παραγωγή υψηλής ανάλυσης έγχρωμων και NearInfraRed (NIR) ορθοφωτογραφιών, καθώς και τρισδιάστατων τοπογραφικών μοντέλων. Εξάλλου, η ερμηνεία των αεροφωτογραφιών σε συνδυασμό με την ερμηνεία πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων, οι οποίες δίνουν δείκτες βλάστησης (vegetation indices), θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση υπεδάφειων αρχιτεκτονικών καταλοίπων.

β. Επιφανειακή έρευνα επιφανείας

Η μεθοδολογία της συστηματικής επιφανειακής έρευνας βασίζεται στη διαίρεση της υπό διερεύνησης περιοχής σε μικρότερα τμήματα. Αυτά θα προσδιοριστούν με βάση τη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς ο ορεινός χαρακτήρας της θέσης δεν διευκολύνει τη διαίρεση της περιοχής με κάνναβο. Οι ομάδες που θα σαρώνουν τον χώρο θα αποτελούνται από 4 μέλη. Θα γίνεται καταμέτρηση όλων των ευρημάτων που θα εντοπίζονται και θα συλλέγονται επιλεκτικά κάποια από αυτά (διαγνωστικά όστρακα και λίθινα, μετάλλινα, γυάλινα μικροευρήματα). Μεγαλύτερα και βαρύτερα ευρήματα, όπως τμήματα αρχιτεκτονικών μελών, λίθινα εργαλεία ή επιγραφές, θα φωτογραφίζονται κατά χώραν και η θέση τους θα καταγράφεται με GPS. Στο τέλος κάθε διαδρομής τα μέλη της ομάδας θα καταγράφουν σε ειδικές καρτέλες τις πληροφορίες της ημέρας, οι οποίες στη συνέχεια θα καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα υλοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος και θα συνδέεται με την εφαρμογή ΣΓΠ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην τοπογράφηση των ορατών αρχιτεκτονικών δομών με GPS με ακρίβεια αποτύπωσης σε επίπεδο εκατοστού. Όπου θεωρηθεί απαραίτητο θα γίνουν καθαρισμοί των αρχιτεκτονικών δομών από τη βλάστηση.

γ. Χωρικές Αναλύσεις μέσω Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών

Η χρήση ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), το οποίο θα λάβει υπόψη όλα τα τοπογραφικά κριτήρια που σχετίζονται με την οργάνωση του δομημένου χώρου, θεωρείται απαραίτητη για την εκτέλεση ποικίλων αναλυτικών εργασιών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της θέσης. Τα απαραίτητα χαρτογραφικά δεδομένα θα συλλεχθούν και θα ψηφιοποιηθούν. Τα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνουν εκτός των άλλων τοπογραφικούς και μορφολογικούς χάρτες, χάρτες χρήσης γης, καθώς επίσης και χαρτογραφικά ψηφιακά δεδομένα από το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ι.Μ.Σ. (γεωλογικούς χάρτες, υδρολογικούς χάρτες, τεκτονικά στοιχεία, πηγές, κ.α.). Ένα υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM/DTM) θα δημιουργηθεί από στερεοσκοπικές δορυφορικές εικόνες.Τα αποτελέσματα των τοπογραφικών αποτυπώσεων με μονάδες GPS θα τοποθετηθούν και αυτά στα παραπάνω υπόβαθρα, καθώς και στο υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM/DTM), το οποίο θα δημιουργηθεί από στερεοσκοπικές δορυφορικές εικόνες. Με τον τρόπο αυτό, τα τοπογραφικά δεδομένα και οι αεροφωτογραφίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην καλύτερη οριοθέτηση της αρχαιολογικής θέσης και στην αναγνώριση στοιχείων της χρήσης γης γύρω από αυτήν. Όλα τα δεδομένα θα προβάλλονται στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα συντεταγμένων (WGS84), ώστε να είναι εφικτή η υπέρθεση και η οπτικοποίηση των διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής ΣΓΠ Θα υλοποιηθούν διαφορετικές χωρικές αναλύσεις, όπως για παράδειγμα χωρική κατανομή αρχιτεκτονικών δομών ανά εποχή, ανάλυση χωρικής επικράτειας, ανάλυση ορατότητας κ.α. με σκοπό την παραγωγή θεματικών χαρτών.